Koaliční vyjednávání v Opavě

Koaliční vyjednávání v Opavě

Jak již média napsala, podepsali Piráti & Opavané 14.října 2018 memorandum o koaliční spolupráci v Opavě. Je to teprve začátek, neboť nás čeká zapracování Pirátských priorit do případné koaliční smlouvy.

Piráti & Opavané

Naše Pirátské priority do koaliční smlouvy

Transparentní radnice

 • Zavedeme jmenné hlasování rady, se zápisem a možností uvést důvody pro své rozhodnutí.
 • Zavedeme přímý přenos z jednání zastupitelstva, dostupný občanům i ze záznamu.
 • Zavedeme veřejné kalendáře pro uvolněné zastupitele.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň jednotlivých faktur.
 • Materiály jdoucí na jednání rady a zastupitelstva budou mít k dispozici všichni zastupitelé i veřejnost minimálně týden předem v elektronické podobě. Materiály budou v dobře čitelné, pokud možno v strojově čitelné podobě. V odůvodněných případech lze udělat výjimku z tohoto pravidla pro materiály na jednání rady.
 • Zveřejníme všechny platné smlouvy města nad 10000 Kč v registru smluv.
 • Zveřejníme co největší počet datových sad v Národním katalogu otevřených dat (o dopravě, MŠ a ZŠ, hřištích, kulturních akcích apod.)
 • Upravíme stanovy městských obchodních společností (dle doporučení Oživení, o.s. www.oziveni.cz)
 • Budeme se ucházet o to, aby město vstoupilo do spolku Otevřená města, z.s. a aktivně se podílela na meziobecní spolupráci v oblasti otevřené veřejné správy.
 • Členy redakční rady městského periodika Hláska, městských webových stránek a sociálních sítí nebudou radní, ani primátor. Městský zpravodaj Hláska bude řízen a redigován podle dokumentu spolku Oživení.cz – Manuál pro dobré radniční periodikum.
 • Upravíme jednací řády výborů a komisí, aby jejich jednání byla veřejná, pouze v odůvodněných případech byla neveřejná.

Transparentní veřejné zakázky a výběrová řízení

 • U zakázek malého rozsahu zvýšíme podíl zakázek uzavíraných pomocí veřejných výběrových řízení. Dále budeme požadovat, aby i všechny zakázky malého rozsahu byly při vyhlašování transparentně zveřejněny na profilu zadavatele, což umožní přihlášení se do výběrového řízení i ne přímo osloveným dodavatelům.
 • U zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek budeme požadovat zveřejňování účastníků zadávacího řízení.
 • U zakázek se zvlášť složitým předmětem plnění budeme požadovat konzultace zadávacích podmínek s odborníky na danou problematiku před zahájením zadávacího řízení a rovněž požadovat, aby uchazeči ve svých nabídkách dokládali seznamy poddodavatelů.
 • Veřejné zakázky budeme transparentně zveřejňovat v dostatečném časovém předstihu, který odpovídá rozsahu zakázky, a to takovými formami, aby byla informace o výběrovém řízení co nejdostupnější pro každého dodavatele, který může zvažovat podání nabídky.
 • Zavedeme otevřená výběrová řízení na všechny pozice ředitelů a vedoucích orgánů příspěvkových organizací města. Jmenováni budou na fixní období několika let s možností opětovného jmenování.
 • Provedeme audit stávajících dlouhodobých smluvních vztahů a zjistíme možnosti jejich přesoutěžení v případech, kdy bude prokázána nevýhodnost takových smluvních vztahů pro město.
 • Provedeme revizi směrnice o zadávání veřejných zakázek s inspirací od vítězů hodnocení zIndex (www.zindex.cz).

Digitalizace a participace

 • Zřídíme digitální úřední desku odpovídající moderním technologiím na základě principů otevřeného softwaru.
 • Zřídíme portál otevřených dat, na kterém budou zveřejňovány veškeré analýzy a studie, které si město nechává zpracovat.
 • Zachováme program participativního rozpočtování.

Předpokládáme, že toto Pirátské minimum bude případnými koaličními partnery akceptováno a na tomto základě pak bude možné přistoupit k dalšímu projednávání programových priorit všech koaličních partnerů, tzn. nalezení společných programových průsečíků a u rozdílných záměrů vyjasnění dalšího postupu k jejich nalezení, nebo akceptovatelné úpravě.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu