Bezpečnost obyvatel

Chceme ve městě Městskou policii jako stabilní odborný, odpovědný, disciplinovaný a aktivní tým schopný zajistit pro občany a návštěvníky Opavy bezpečnost a pořádek.

Městská policie jako kvalitní veřejná služba

Městská policie jako kvalitní veřejná služba se stabilním a spolehlivým týmem musí být vedena kvalitním a kompetentním managementem. Uchazeči na pracovní pozice budou vybírání na základě otevřeného výběrového řízení se zapojením nominačního výboru jako poradního orgánu zastupitelstva. Na pozicích odpovědných za bezpečnost našich občanů budou působit odborně zdatní, kompetentní, bezúhonní a odpovědní lidé bez zpochybnitelné praxe a zkušeností včetně manažerských.
Městští policisté v rámci dlouhodobého konceptu pracují s obyvateli tak, aby minimalizovali riziko kriminality a porušování městských vyhlášek. Dobrou informovaností a prací s obyvateli zastavují možné přestupky a činy v jejich počátcích, neřeší pouze důsledky tohoto chování. Strážníci jsou osobně obyvatelům a návštěvníkům Opavy k dispozici nejen v centru města, ale ve všech jeho částech. Součástí úkolů spadajících do kompetence Městské policie je rovněž mezioborová spolupráce v oblasti prevence kriminality, či pořádání odborných a osvětových přednášek pro studenty i seniory s využitím dostupných zdrojů (odbor školství, odbor sociálních věcí, PČR, HZS, SLU…)

Práce strážníků jako prestižní a veřejně uznávané povolání

Povolání městského strážníka je důležitou a veřejně prospěšnou prací. Strážníci díky svým širším pravomocím neudělují pouze pokuty, ale mohou udělit domluvu, která může mít větší efekt ve vztahu k jejich práci. Při opakovaném porušování se drží legislativy a plní své povinnosti. Strážníci se zapojují do výchovy žáků mateřských i základních škol a svou prací pomáhají předcházet nejen dopravním nehodám, ale i nevhodnému chování a poškozování cizího majetku. Městští strážníci jdou občanům vlastním příkladem slušného a ohleduplného chování, jednání a dodržováním zákonů. Dozorují a důsledně dbají na dodržování městských vyhlášek.

Navrhni úpravu