Opava otevřená občanům

Občané mají mít právo rozhodovat o věcech, které se jich osobně týkají, a město musí být transparentní. Aktivní zapojení občanů do chodu města umožní dělat kvalitnější rozhodnutí, omezí plýtvání financemi a klientelistické praktiky. Především ale buduje společenství sdílných a aktivních lidí, kterým na dění ve městě záleží.

Otevřená radnice = transparentní řízení města

Mělo by být samozřejmostí, aby občané byli maximálně informovaní o tom, jak je město spravováno. Jako v běžném životě každého z nás, skoro vše se odvíjí od finančních možností a umění s financemi zacházet.
Stav a vývoj městského rozpočtu musí být snadno dohledatelný. Jedině tak mohou občané kontrolovat, co se ve městě děje, zdali je město spravováno na základě principů dobré správy (https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/principy-dobre-spravy/), nebo si pár „vyvolených“ vaří vlastní polívčičku dle vlastních chutí a momentální nálady.
Proto:
Zavedeme přehledný a uživatelsky jednoduchý rozklikávací rozpočet, otevřeme účty města a městských částí, městských příspěvkových organizací a městských obchodních společností v maximální míře, kterou dovoluje aktuální legislativa.
Když to jde jinde, proč by to nešlo u nás v Opavě? (Příklady již zavedené dobré praxe, např. https://www.muml.cz/mesto-a-jeho-sprava/ nebo https://otevreno.nmnm.cz/). Již nebudou žádné pochybnosti, domněnky a spekulace, či mediální „kachny“ o tom, za co byly veřejné finance vynaloženy, v jaké finanční kondici hospodaření se nachází město, či jím zřízená organizace nebo obchodní společnost (např. http://www.mhkmskalica.sk/1397-2/#).
Takovýmto směrem a bez vytáček podle nás vede cesta k úsporám a následným smysluplným investicím vedoucích k udržitelnému rozvoji, ke zkvalitnění života občanů podle krátkodobých, či dlouhodobých vizí a plánů.

Otevřené jednání (nejen) zastupitelstva

Zastupitelstvo je nejdůležitější orgán města. Občané se na něj ale nemohou připravit předem a často musí dlouhé hodiny čekat na slovo.
Zajistíme, aby podklady pro jednání zastupitelstva byly s předstihem dostupné na internetu a občané se mohli vyjádřit k projednávaným záležitostem.
Pro důležitá rozhodnutí a otázky občanů bude nadále vyhrazen prostor v programu jednání.
V Radě města jsou projednávány materiály, kdy část z nich postupuje na projednání do zastupitelstva, a část pro občany důležitých rozhodnutí je v kompetenci Rady.
Zajistíme, aby zápisy z jednání a usnesení Rady města byly občanům dostupné na internetu. Zveřejněno bude rovněž hlasování konkrétních členů Rady města.

Otevřeme jednání poradních orgánů (Komise Rady města) občanům.

Občané tak budou moci navrhnout konstruktivní řešení, nebo přispět svým názorem do diskuse. Zápisy z jednání Komisí budou občanům rovněž dostupné na internetu.
Prosadíme, aby v poradních orgánech města, odborných komisích, zasedli odborníci na danou oblast, namísto nekompetentních nebo „zasloužilých politických členů s univerzální odborností“.
Jen díky odborným vyjádřením, plnohodnotným informacím a řádně vydiskutovaným doporučením se radní a zastupitel dokáže odpovědně zorientovat při rozhodování a hlasování.
Prosadíme, aby v poradních orgánech města, odborných komisích, nebyli zároveň žadatelé o dotace, aby nedocházelo ke střetu zájmu.
Otevřenost a odbornost budeme vyžadovat rovněž při řízení a dozoru v obchodních společnostech, které zřídilo město.
Pro obsazení správních a dozorčích orgánů městských obchodních společností zřídíme NOMINAČNÍ VÝBOR, jako poradní orgán Zastupitelstva města obsazený zástupci všech politických subjektů, které v zastupitelstvu budou působit.
NOMINAČNÍ VÝBOR na základě předem stanovených a veřejně známých pravidel a transparentních postupů doporučí Zastupitelstvu ke schválení kandidáty na obsazení řídících a dozorčích funkcí v městských obchodních společnostech. Jen tak lze eliminovat dohazování „politických trafik“, které s řádným, odborným a hospodárným spravováním městských obchodních společností má jen málo společného a v konečném důsledku nepřispívá ke stabilitě, rozvoji a dobrému jménu firem s většinovou účastí města.
Uvolnění zastupitelé, tj. primátor a náměstci budou mít na webu města otevřený pracovní diář. Občané tak budou informováni o jednáních a plnění svěřených úkolů vedení města.

Městský zpravodaj Hláska - nástroj pro názorovou pluralitu a objektivní informovanost občanů.

Město musí informační technologie využívat ve prospěch svých obyvatel a informovat je objektivně a vyváženě. Tištěný městský zpravodaj Hláska a také profily města na sociálních sítích (Facebook, Instagram) musí být otevřené všem přispěvatelům stejně a nelze na nich prezentovat, či referovat pouze o vybraných akcích a událostech, nebo upřednostňovat jen určité zájmové skupiny. Rovné podmínky pro zveřejňování budou zajištěny pravidly, která budou veřejně přístupná na webu města.

Navrhni úpravu