Urbanismus a rozvoj města

Chceme rovnoměrný a pro obyvatele příznivý rozvoj města. Naší vizí je město krátkých vzdáleností, kde je vše tzv. „na dosah ruky“. Chceme zásadně zvýšit povědomí veřejnosti o územním plánu a dalších nástrojích územního plánování a posílit její účast.

Kompaktní město s vizí

Chceme nalézt celospolečenský konsenzus na jasné vizi toho, kde a co se má rekonstruovat nebo stavět a kde ne, s důrazem na legitimní potřeby občanů. Seznam investičních akcí na dané období nesmí být jen „cárem papíru“, ale legitimním podkladem pro navazující plánovanou činnost investičních akcí a priorit dle potřeb občanů.
Pomocí územních studií, koncepcí a manuálů stanovíme srozumitelná pravidla pro novou výstavbu i přestavby uvnitř města. Budeme úzce spolupracovat a otevřeně komunikovat s developery, abychom jejich představy skloubili s potřebami města. Budeme vyžadovat, aby se podíleli na veřejné infrastruktuře. Také pro ostatní stavebníky bude město partnerem. Budeme rozvoj Opavy koordinovat také s městskými částmi a okolními obcemi.
Budeme předcházet vystěhovávání lidí z Opavy pestrou nabídkou veřejných služeb pro zajištění základních potřeb od bydlení, vzdělávání a rekvalifikace, zajištění odpovídajících sociálních a souvisejících služeb až po pracovní příležitosti s využitím potenciálu místních zdrojů (vlastní pozemky města, spolupráce se středními školami, s nestátními neziskovými organizacemi, se Slezskou univerzitou v Opavě, ÚP ČR, podnikatelskými subjekty a dalšími významnými aktéry vč. kraje). Rovné příležitosti a prostor pro kvalitní život v našem městě musí mít nejen mladé rodiny, senioři, ale také děti, mládež a lidé se zdravotním postižením.
Osoby se zdravotním postižením, či v nepříznivé sociální situaci nesmí stát na okraji zájmů politiků - jsou rovnoprávnými a plnohodnotnými občany města s legitimními potřebami a právem na srovnatelnou kvalitu života s ostatními obyvateli. Této skutečnosti mají napomáhat potřebné, koordinované a spolupracující sociální a související služby plánované podle prokazatelných potřeb občanů. Financování a komunitní plánování sociálních služeb musí být účelné, hospodárné a efektivní s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a jejich prokazatelnou potřebnost. Základní síť sociálních služeb pružně reaguje na změny společenské poptávky na základě systémového sběru a vyhodnocování validních dat s využitím odborného potenciálu prověřených, stabilních a seriózních poskytovatelů. Město si cení sociální práce a podporuje aktivity napomáhající osvětě a edukaci odborné i laické veřejnosti. Město klade důraz také na nefinanční podporu poskytovatelů sociálních služeb a nenavyšuje administrativní zátěž s požadavky na výkaznictví, které nemá smysl a není využíváno pro smysluplné plánování sociálních služeb a tvorbu koncepčních opatření.
„Co by měli udělat rodiče dětí a mládeže se zdravotním postižením, aby si jich politici všimli?!?“ (volná citace maminky postiženého syna (44 let, VŠ))
Nalezneme zdroje a možnosti pro zlepšení dostupnosti navazujícího vzdělávání pro žáky speciálních škol pro zajištění jejich po ukončení základní školní docházky ve spolupráci s OSOCV, OŠKOL, ZŠ Spec, KÚ MSK.
Zasadíme se o zřízení centra denních služeb, či denního stacionáře pro mladé a dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením s využitím vlastních zdrojů materiálního a odborného potenciálu na území města.
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, sociálního podnikání a společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů má být přirozenou součástí aktivit zaměřených na podporu podnikání.
Podpora sportovního a kulturně společenského vyžití také pro osoby se zdravotním postižením. (např. cvičební prvky pro aktivní seniory a osoby se zdravotním postižením – nejen workoutová hřiště pro zdravé jedince).
Podpora osvětových aktivit v oblasti zdraví a odstraňování předsudků a sociálních bariér vůči osobám se zdravotním postižením včetně smíšených sportovních a společensko- kulturních akcí.

Územní plán jako společenská dohoda

Zvýšíme povědomí široké veřejnosti o smyslu a podobě územního plánu města. Předejdeme tak kontroverzím z neočekávaných staveb a ochráníme místní obyvatele a charakter lokalit před necitlivou výstavbou nebo nesmyslně předraženými „pomníky“ s omezeným využitím a předraženou režií

Podnikatelský inkubátor a coworky

Opava je městem chytrých a nadaných lidí. Sdílené pracovní prostory dnes neodmyslitelně patří k modernímu stylu práce. Podpoříme rozvoj důstojných coworkingových prostor nejen pro potřeby podnikatelského inkubátoru, ale také pro širokou veřejnost.

Elektromobilita, sdílená ekonomika, odpady

Budeme prosazovat větší podíl elektromobility v MHD, městských firmách a příspěvkových organizacích. Ovšem ne za každou cenu. Kromě ekologického hlediska musí dávat smysl i z pohledu pořizovacích a provozních nákladů.
Budeme hledat cesty k využití sdílených dopravních prostředků, abychom tím ulevili přeplněným silnicím a parkovištím.
Podpoříme kroky vedoucí k efektivnímu nakládání s opady za účelem minimalizace podílu netříděného odpadu a snížení nákladů na jeho svoz, zpracování a likvidaci.

Navrhni úpravu