Zapojení a podpora aktivity občanů

Finanční i nefinanční podpora z rozpočtu města poskytnutá na veřejně prospěšné aktivity a činnosti občanů, spolků a dalších subjektů, by měla být zveřejňována.

Rozdělování dotací a grantů

Dotace a granty města musí mít jasné, férové, stabilní a rovné podmínky ve všech svých tematicky zaměřených okruzích. Poskytování finančních dotací nepovažujeme za jediný způsob smysluplné veřejné podpory. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí vypůjčené pro činnost neziskových organizací, spolků a klubů v souladu s provozními podmínkami provozovatelů těchto prostor. Kulturní, ale i sportovní a volnočasové aktivity by v Opavě měly být postaveny na stejnou úroveň. Podporujeme propojení a spolupráci těchto tří oblastí, včetně zapojení dětí, mládeže, seniorů a rovněž osob se zdravotním postižením. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány pouze transparentním organizacím.
Zajistíme, aby pravidla pro přidělování dotací byla transparentní, předvídatelná a známá s dostatečným předstihem. V každém okamžiku musí být jasné, v jakém stavu se žádost o dotaci nachází. Chceme, aby žadatelé dostávali zpětnou vazbu ke svým žádostem. Žadatelům poskytneme metodickou podporu, aby své projektové záměry dokázali důstojně zrealizovat i po stránce finanční. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně a srozumitelně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

Veřejná kontrola

Veškeré prostředky, poskytované v rámci podpory z rozpočtu města, musí podléhat veřejné kontrole.

Participativní rozpočet

Lidé vědí nejlépe, co je v jejich okolí trápí. Proto budeme nadále prosazovat participativní složku v rozpočtu města, o jejímž rozdělení mezi konkrétní projekty rozhodnou sami občané. Budeme nadále usilovat o to, aby se tato složka stala stabilní součástí městského rozpočtu. Jsme rádi, že se nám participativní rozpočet podařilo prosadit, byť z opozičních lavic. Využijeme potenciál získaných informací vzešlých z programu participativního rozpočtu rovněž pro plánování menších investičních akcí.
Chceme z Opavy udělat město, které naslouchá svým občanům nejen před volbami. U každého velkého rozhodnutí se proto budeme již od začátku ptát na váš názor. Zpětná vazba od občanů je důležitá nejen pro nás, ale především pro všechna strategická rozhodování a naplňování vizí.
Budeme nadále podporovat aktivity „ZDRAVÉHO MĚSTA“ a Místní agendy 21. Chceme, aby veškeré aktivity spadající pod koncept „ SMART CITY“ („CHYTRÉ MĚSTO“) pro nás neznamenalo jen město nabité nepotřebnými technologiemi z dotačních peněz, ale město, které díky technologiím a chytrému přístupu funguje lépe.
Chceme být tzv. „SMART“, aby se v Opavě žilo všem jejím obyvatelům dobře, ne proto, že se o to snaží všichni a je to „IN“.
Proto odmítáme nejrůznější proklamace a nabízení konceptu Smart City, jako něčeho, co by mělo vznikat nebo být realizováno, aniž by zohledňovalo skutečné potřeby města a jeho občanů, jen jako nesourodý slepenec nápadů z dotačních projektů.

Otevřená data a informace pro všechny

Máme za to, že vzájemná informovanost obyvatel, organizací a firem ve městě má přímý vliv na jeho dobré fungování a rozvoj. I proto budeme usilovat o vznik funkčního, jednotného informačního systému města, přátelského a srozumitelného vůči všem jeho uživatelům, který kromě webové prezentace bude poskytovat i data otevřená a strojově čitelná.
Řízení města není jednoduché. Řada občanů se ve změti úředních procesů a postupů příliš neorientuje, nebo je bezradná. Postupně budeme srozumitelně a přehledně seznamovat a informovat občany o tom, jak jednotlivé procesy a postupy fungují (např. tvorba územního plánu a jeho změny), aby se dokázali zorientovat nejen při vyřizování vlastních úředních záležitostí, ale aktivně se zapojovali do celkového dění ve městě. Zajistíme, aby občané na své podněty dostávali odpověď.
Participace ve školách aneb co se v mládí naučíš Zapojíme děti do rozhodování o chodu jejich školy. Přirozenou formou se tak budou učit, co znamená být aktivním občanem. Budeme nadále podporovat aktivity jako je Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže.

Navrhni úpravu