Ing. Martin Girášek, MCI

Martin Girášek (nar. 18. 11. 1968 v Opavě) je provozně – technickým náměstkem ve společnosti Technické služby Opava s.r.o., které vykonávají správu a údržbu majetku Statutárního města Opavy a realizují komunální služby nejen pro město Opava, ale také pro externí zákazníky. Je absolventem Střední průmyslové školy stavební v Opavě, Vysoké školy podnikání a práva v Ostravě a certifikovaného studia Master of Creativity and Innovation při DTO CZ s.r.o. Ostrava. Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Opavě 1987 působil tři roky jako samostatný stavební projektant ve společnosti Agrostav Opava. Poté nastoupil v roce 1990 do Technických služeb Opava, kde postupně získával zkušenosti na pozicích mistr, vedoucí provozovny komunikací a poté na pozici provozně – technického náměstka. Na své pozici je zodpovědný za plynulý chod organizace a zajišťování služeb zákazníkům. Řídí a zabezpečuje operativní plánování, investiční činnost, technický rozvoj, technologii a organizaci práce všech provozních záležitostí společnosti, včetně vedení technické dokumentace. Kontroluje operativně průběh jednotlivých činností společnosti, koordinuje a zajišťuje jejich průběh. V náplni své práce má komunikaci s veřejností, kdy zpracovává a vyřizuje podněty, připomínky či stížnosti, přičemž poté zajišťuje nápravu ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Za společnost se pravidelně účastní diskuzního fóra „Otevřená radnice“, kde odpovídá na otázky občanů a následně přijímá opatření k zajištění oprávněných připomínek. V letech 2008 – 2014 studoval Vysokou školu podnikání a práva v Ostravě. Studium ukončil v roce 2014 státní závěrečnou zkouškou a ziskem titulu inženýr ve studijním programu Ekonomika a management obor Podnikání. V roce 2014 – 2015 absolvoval studium Master of Creativity and Innovation, zaměřené na rozvoj a zdokonalování managementu v technických a netechnických oborech, přičemž hlavním posláním studia byla příprava specialistů pro oblast inovací a rozvoj inovačního potenciálu. Studium bylo zakončené certifikační zkouškou. V letech 2016 – 2018 absolvoval Baťovu manažerskou školu, konanou pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem diplomové práce „Společenská odpovědnost organizací – návrh implementace do společnosti Technické služby Opava s.r.o.“, díky které principy společenské odpovědnosti do společnosti zavedl, společnost je přijala za své a poté získala významná ocenění na krajské i národní úrovni. Společnost se tak v letech 2015 a 2017 stala Vítězem Národní ceny za společenskou odpovědnost v programu Podnikáme odpovědně a v letech 2016 a 2017 se stala vítězem krajské Ceny hejtmana moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Koncept společenské odpovědnosti organizací a udržitelného rozvoje má značně široký záběr a zahrnuje velké množství aktivit. Zjednodušeně se dá říct, že organizace se nesoustřeďuje jen na zisk, ale zejména na sociální, environmentální a společenské aspekty své činnosti. Společenská odpovědnost je jakási vyšší forma slušného chování, slušného chování k občanům města, k zaměstnancům, k zákazníkům, k přírodě a k okolí ve které společnost působí.

Po vítězství v Národní ceně uvedl pro tisk: „Zisk tak významného ocenění mě samozřejmě velice potěšil, moc si toho vážím a věřím, že to bude pro nás impuls do další práce. Jsme si v naší společnosti vědomi, že účast v těchto soutěžích je jen cesta, nikoli cíl. Cílem je kvalitně, včas, efektivně a trvale udržitelně konat službu veřejnosti, tedy jak našemu zřizovateli kterým je Statutární město Opava, ale zejména pak občanům v našem krásném městě žijícím, či město navštěvujícím. Získané ocenění je pro nás zavazující a jakási zpětná vazba, že jsme snad na správné cestě“. Na téma „Sloužíme veřejnosti, aneb i komunální služby se dají vykonávat společensky odpovědně“ přednášel v letech 2016 a 2017 na konferencích O společenské odpovědnosti a trvale udržitelném rozvoji v Žilině, Ostravě, Opavě a Zlíně. Publikuje své články jak v regionálních tiskovinách, tak jako rozhovory v celostátních časopisech jako např. “Komunální technika”, “Odpady”, “Odpadové hospodářství”, “Moderní obec”, nebo v odborném československém časopise „Kvalita a společenská zodpovednosť“. Vystupuje jak v regionálním vysílání televize Polar, tak v celostátní televizi ČT. V roce 2016 obdržel cenu Sdružení komunálních služeb České republiky “Za osobní přínos o rozvoj komunálních služeb v České republice”, v roce 2018 pak byl za svou práci Sdružením komunálních služeb ČR oceněn zvláštní cenou „Za osobní přínos o šíření myšlenky Společensky odpovědného chování organizací v rámci komunálních služeb v České republice“. Martin Girášek má z prvního manželství syna Lukáše (29) toho času programátora IT, žije s partnerkou Petrou a jejími dětmi Valentýnou (13) a Markem (26). Mezi jeho záliby patří sport, především pak cyklistika, které se věnuje aktivně. Moc rád cestuje a poznává nepoznané. Zejména při cestách do zahraničí se u něj projevuje „profesionální deformace“ a tak se stává, že prolézá nejeden odpadkový koš, kontejner, čučí do uliční vpusti, či lampy veřejného osvětlení. Při loňské cykloexpedici se svými kamarády s cyklistického teamu na Mallorce dokonce osobně na vlastní kůži prozkoumal kvalitu asfaltového povrchu zdejší silnice…V době volna rád relaxuje s rodinou na zahradě. Při své práci je mu vzorem český podnikatel, jenž dosáhl světového věhlasu a to nejen úspěchem své firmy na trhu zboží, ale také lidským přístupem. Je to Tomáš Baťa, který kdysi řekl „Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti”. To je krédo Martina Giráška.

Navrhni úpravu